Dtsch Arztebl Int 2007; 104(22)

01 June 2007

Review article

Perioperative Cardiac Risk Stratification for Noncardiac Surgery

Bauriedel, G; Skowasch, D; Lüderitz, B

Clostridium Difficile Associated Diseases – an Emerging Problem

Schneider, T; Eckmanns, T; Ignatius, R; Weist, K; Liesenfeld, O
Anzeige
Deutsches Ärzteblatt international